" Κανόνες στα μέσα συσκευασίας σε προϊόντα που πωλούνται χύμα "

2013-09-07 21:40

 

 

Με βάση το νέο Αγορανομικό Κώδικα (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) τίθενται κανόνες στα μέσα συσκευασίας σε προϊόντα που πωλούνται χύμα και ζυγίζονται με το βάρος.

Οι αγοραπωλησίες των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνεται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου. Στην καθαρή ποσότητα δεν συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετα μέσα συσκευασίας που περιέχονται στον κύριο περιέκτη.

Τα προϊόντα που πωλούνται χύδην, επιτρέπεται να πωλούνται σε μικτό βάρος υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Κάθε μέσο συσκευασίας (χαρτί περιτυλίγματος, μεμβράνες, σακούλες, κυτία, περιέκτες κλπ) που χρησιμοποιείται κατά την χύδην πώληση τροφίμων προς τον τελικό καταναλωτή, πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο να έρθει σε επαφή με τρόφιμα και να φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

2. Τα μέγιστα επιτρεπτά βάρη των μέσων συσκευασίας κατά τη χύδην πώληση, ορίζονται ως εξής:

Καθαρό Βάρος Προϊόντος

Μέγιστο βάρος του μέσου συσκευασίας

Έως ένα και μισόχιλιόγραμμα (< 1,5 kg)

1,5 % επί του καθαρού βάρους του προϊόντος

Από ένα και μισό χιλιόγραμμα και πάνω (>1,5 kg) (Μεγαλύτερο ή ίσο)

Τριάντα γραμμάρια (30 g)


3. Σε περίπτωση που για την ασφαλή συσκευασία των προϊόντων, δεν επαρκεί το μέσο συσκευασίας με τα παραπάνω ανώτατα όρια, χρησιμοποιείται πρόσθετη κατάλληλη συσκευασία, το βάρος της οποίας δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή.

4. Η τούρτα ζαχαροπλαστικής/παγωτού, κατά τη χύδην πώληση της πωλείται σε καθαρό βάρος και ζυγίζεται προτού αυτή τοποθετηθεί εντός του κυτίου συσκευασίας της.

5. Κατ' εξαίρεση των μέγιστων βαρών που προβλέπονται στην παρ. 2, οι περιέκτες (τα κυτία) που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας κλπ., με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη και τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο με τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νούμερα, πρέπει να ανήκουν στην κάτωθι σειρά ονομαστικού όγκου και να έχουν το αντίστοιχο μέγιστο βάρος.

Ενδεικτικό No

Όγκος περιέκτησε λίτρα (L)

Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια (g)

2

0,9

40

3

1,5

50

4

1,8

60

6

2,5

70

8

2,9

80

10

3,9

100

6. Όταν το βάρος των μέσων συσκευασίας, κατά τη χύδην πώληση, εκτρέπεται από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια, προβλέπονται τα κάτωθι πρόστιμα, ανάλογα με το ποσοστό απόκλισης (α) από το μέγιστο επιτρεπτό βάρος:

Ποσοστό απόκλισης (α)

Πρόστιμο (€)

1,5% < α < 2,5 %

Χίλια ευρώ (1.000)

2,5% < α < 3,5 %

Δυο χιλιάδες ευρώ (2.000)

3,5% < α

Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000)


7. Σε περίπτωση μη πώλησης της τούρτας ζαχαροπλαστικής σε καθαρό βάρος, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (€1.000) στην επιχείρηση λιανικής.

8. Σε περίπτωση χρήσης κυτίων για τη διάθεση ειδών ζαχαροπλαστικής/αρτοποιίας που δεν πληρούν τις προδιαγραφές όγκου/βάρους επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά είδος κυτίου στην επιχείρηση λιανικής που χρησιμοποιεί τα εν λόγω κυτία και χιλίων ευρώ (€1.000) / ανά είδος κυτίου στον κατασκευαστή.

9. Στους παραβάτες της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).